Disclaimer

Door het bekijken van de internetsite van Mindful Run Leeuwarden en de daarop geboden informatie te gebruiken verklaart u zich akkoord met volgende voorwaarden. De gegevens op deze internetsite zijn bedoeld ter algemene informatie en kunnen zonder nadere aankondiging wijzigen. Mindful Run Leeuwarden heeft zorgvuldigheid in acht genomen bij het samenstellen en onderhouden van deze internetsite. Mindful Run Leeuwarden staat echter niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Mindful Run Leeuwarden aanvaardt geen verplichting om de geboden informatie te actualiseren of om mogelijke fouten te corrigeren. Mindful Run Leeuwarden wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand. Aan de geboden informatie kunt u geen rechten ontlenen.

Mindful Run Leeuwarden garandeert evenmin dat deze internetsite foutloos of ononderbroken functioneert. Mindful Run Leeuwarden, respectievelijk de rechthebbende, behoudt alle rechten met betrekking tot op de Mindful Run Leeuwarden internetsite gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo’s). U verkrijgt geen enkele vorm van licentie met betrekking tot die informatie, behalve voor zover strikt nodig voor het online bekijken van de internetsite van Mindful Run Leeuwarden. In het bijzonder is het niet toegestaan om zonder nadere uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Mindful Run Leeuwarden, de inhoud van de internetsite van Mindful Run Leeuwarden over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook aan enige derde ter beschikking te stellen. Op de internetsite van Mindful Run Leeuwarden en op deze Copyright & Disclaimer is Nederlands recht van toepassing.